Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu firmy METAL GRANIT spol. s r.o.

Prodávající:

METAL GRANIT spol. s r.o.
Pražská 562/49

679 61 LETOVICE
IČO: 46975039
DIČ: CZ46975039

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7599.

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodejcem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, mj. §1810 a násl. Občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se na vztahy mezi takovýmto kupujícím a prodávajícím ustanovení o spotřebitelských smlouvách a o ochraně spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, přistupuje k nim a souhlasí s nimi.

Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, jakož i uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných prodávajícím všem zákazníkům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v případě objednatele-spotřebitele taktéž zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Kupující:

Kupující – objednatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

Práva a povinnosti prodávajícího:

1.) Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším termínu, většinou do 1-5 pracovních dnu od přijetí objednávky (dle dostupnosti jednotlivých položek poptávaného zboží a provozních možností prodávajícího)
2.) Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li mezi účastníky dohodnuta jiná konkrétní adresa)
3.) Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:

1.) Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2.) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží. S konečnou cenou je kupující vyrozuměn již při vyplnění objednávky (vyjma případného dodatečného upřesnění ceny za dopravu).
3.) Kupující má právo stornovat objednávku, je však povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady se stornováním objednávky spojené a vyčíslené.
4.) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:

1.) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, fax, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím, a to ať písemně nebo prostřednictvím e-mailu.
2.) Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, včetně příp. expedičních a dopravních nákladu, a že s nimi souhlasí. 
3.) Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu za zboží. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč. DPH je účtována v aktuální výši dle platné právní úpravy.
4.) Při chybném zadání výběru zboží na objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
5.) Meziprodej je prodávajícím vyhrazen.

Dodací podmínky:

1.) Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
2.) Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím.
3.) Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze oprávněná osoba, která je povinna se dostatečně identifikovat (platný občanský průkaz nebo cestovní pas). Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodu ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
4.) Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bez závadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).
5.) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
6.) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Platební podmínky:

1.) Veškeré uvedené ceny neobsahují žádné poplatky a daně, pokud není výslovně uvedeno jinak. Kalkulace ceny se uskuteční zásadně v CZK (popř. po dohodě s dodavatelem v EUR)
2.) Ceny jsou uváděny bez balného, nakládky, transportu, pojištění, cla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
3.) Platbu za zboží  je možné uskutečnit
     - v hotovosti při převzetí dodávky zboží
     - převodem na základě zálohové faktury (fakturovaná částka musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění)
     - dobírkou prostřednictvím spediční služby nebo České pošty
4.) Faktury a ostatní doklady budou dodavatelem vystaveny pouze na jméno nebo firmu objednatele.
5.) Veškeré platby provedené objednatelem ve prospěch dodavatele musí být provedeny jménem objednatele a identifikovány variabilním symbolem, který je shodný s číslem faktury.
6.) V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny díla vzniká dodavateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.) Objednatel je povinen akceptovat a plně uhradit navýšení ceny díla na základě případné novelizace zákona o DPH, pokud bude dílo provedeno a fakturováno se zdanitelným plněním od data platnosti novely zákona o DPH (navýšení % sazby DPH).

Záruky a garance:

1.) Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží specifikovanou ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu, pokud výrobce takovou záruku poskytuje.
2.) Odpovědnost prodávajícího za vady věci se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynu pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; za závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; za závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
3.) Předmětem plnění z titulu odpovědnosti za vady není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
4.) Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
5.) Odpovědnost za vady věci se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku, pokud výrobce neposkytuje zvláštní záruku za jakost, obvykle v délce 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy.  Prodávající odpovídá za vady, které zboží mělo při převzetí věci. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Prodávající může na žádost kupujícího poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věcí, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby). Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruky za jakost poskytnuté výrobcem zboží toliko písemnou formou, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci, opravou věci, obdržením přiměřené slevy z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

1.) Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele musí být dodavateli oznámeno na adresu jeho sídla METAL GRANIT, spol. s r.o., Pražská 562/49, 67961 Letovice s uvedením důvodů odstoupení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze z důvodů, které stanový zákon, tyto VOP nebo uzavřená smlouva. V případě platného odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vzájemně vydat, co na základě takové smlouvy nabyly.
2.) Kupující, který je spotřebitelem, a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory dodavatele či distančním způsobem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu. Odstoupí-li spotřebitel-kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.
3.) Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží dopravit, současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením čísla objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. (vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě
4.) Pokud kupující-spotřebitel od smlouvy odstoupí, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
5.) V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
6.) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
- zboží je momentálně doprodáno.
V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

Reklamace:

1.) Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě (popis závady a jejího vzniku, číslo objednávky, dodacího listu a faktury) a tento neprodleně prodávajícímu zaslat e-mailem nebo faxem, případně poštou a současně ihned prodávajícímu oznámit tuto skutečnost telefonicky.
2.) Při reklamaci je kupující povinen hodnověrným způsobem prokázat zakoupení zboží u prodávajícího (zejména fakturou a dodacím listem). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace zboží, nepředá-li jej kupující s veškerou dokumentací, prokazující zakoupení zboží. 
3.) O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
4.) Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Palety:

Objednané zboží je kupujícímu dodáváno buď volně ložené nebo na dřevěných paletách, které jsou kupujícímu vyúčtovány se zbožím v daňovém dokladu za cenu účtovanou výrobcem nebo smluvním dodavatelem. Po úhradě daňového dokladu se tak stávají majetkem kupujícího. Kupující však může palety nepoškozené a stejného druhu vrátit do 3 měsíců od uskutečnění dodávky, a to na místo a v termínu, které si dohodl s prodávajícím. Kupující je současně povinen předložit doklad (faktura nebo dodací list) o nákupu palet. Poté bude kupujícímu dobropisem vrácena částka za nakoupené palety ponížená o 10 % (manipulační poplatek). Úhrada dobropisu bude uskutečněna převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dnů. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpětné vykoupení poškozených nebo neúplných palet.

Ochrana osobních údajů:

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.
Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky (dodávka zboží, platební styk apod.)

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu:

1.) V případě, že kupující-spotřebitel má za to, že byl poškozen či že prodávající nedostál svým závazkům, může se se svým podnětem obrátit na e-mail prodávajícího: mg@metalgranit.cz.
2.) Pokud se na základě výše uvedeného podnětu kupujícího-spotřebitele nepodaří případný spor s prodávajícím vyřešit, má spotřebitel také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, a to na základě  zákona č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
3.) Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html. U České obchodní inspekce má spotřebitel právo  podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
4.) Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce  nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
5.) Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: http://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na prodávajícího se sídlem v EU.
6.) Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na e-mailovou adresu adr@mpo.cz
7.)  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
8.) Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 

Závěrečná ustanovení:

1.) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
3.) Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo nelze bez souhlasu dodavatele převést na třetí osobu.
4.) Případná neplatnost jednotlivých ujednání těchto VOP se nedotýká platnosti dalších ustanovení. Mezi smluvními stranami platí jen písemná ujednání.
5.) Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.metalgranit.cz
6.) Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto VOP.
7.) Tyto VOP jsou součástí každé uzavřené kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím.
8.) Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem.
9.) Pokud vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
10.) Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto VOP, popřípadě užití VOP jako takových, vyloučeno.
11.) V případě, že se ujednání v písemně uzavřené smlouvě odchylují od těchto VOP, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.
12.) Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Práva a povinnosti smlouvou a VOP neupravenými se řídí zák. č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 V Letovicích dne 19.2.2021